Site Terms and Conditions Of Use

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתקנון ותנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: “תקנון השימוש“). כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תקנון השימוש טרם שימושך באתר. בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והנך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

החברה הקימה ומתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר“) על מנת להציג למתעניינים מידע בקשר הזדמנויות השקעה בנדל”ן ביוון (להלן כל אחד לחוד: “פרויקט” וברבים “פרויקטים“). באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים להשקעות קיימות או פוטנציאליות. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המידע הכלול בו, מראה האתר, להפסיק את פעילות האתר ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובשירותים הניתנים בו, וכן למחוק או להוסיף תנאי לתנאי השימוש בכל עת, ללא כל הודעה מראש וללא כל אחריות מצידה. 

שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מהחברה, לפי המוקדם. לאור זאת, הינך נדרש לבחון מעת לעת את הנוסח המעודכן של תקנון השימוש.

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש. 

הגדרות

החברה” – הבית היווני סימן מסחרי רשום.

 “המשתמש” – כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם אתר החברה  ו/או המשתמש באתר זה.

שימוש” – על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. 

 “השירות” – מידע, תוכן וניתובים הניתנים באתר זה.

המידע” או “התוכן” – סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו ו/או בגרפיקה, שיועמד לרשות המשתמש במסגרת אתר זה ובכל מקרה לא הבטחות והתחייבויות מכל סוג שהוא. 

כללי

המידע הכלול באתר לא נועד לכלול את כל המידע אשר משקיע פוטנציאלי סביר עשוי להיות מעוניין בקבלתו לצורך ניתוח ביצוע השקעות נדל”ן כלשהן. מידע זה נועד, אך ורק, להציג באופן כללי את החברה ואפשרויות ההשקעה השונות אותן מציגה באופן חלקי (ולא מציעה) החברה. 

המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה לביצוע השקעה באיזה מהפרויקטים או ייעוץ מקצועי/אישי או הזמנה לקבלת הצעות כאמור או משום התחייבות למתן תשואה מינימאלית או כלשהי.

החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע באתר על-ידי מי מהמשתמשים באתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רשאית החברה באופן בלתי-מסוייג, להסיר ו/או למנוע פרסומם של כל הודעה וכל תוכן בכלל, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימושך באתר – באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא, מקום בו ייוודע לחברה על התנהגות אשר עלולה לכאורה להוות עוולה נזיקית, עבירה פלילית, הפרה של הוראות תקנון האתר וכיו”ב או מכל סיבה אחרת או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ”י שיקול דעתה.

למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובתך לציית לתנאי השימוש, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותך.

בנוסף, הינך מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע”י החברה לא יהיה כדי להקנות לך זכות לפיצוי כלשהו.

השירותים הניתנים באתר אינם מיועדים לקטינים.

פעילות החברה

בהתאם לאמור ובכפוף לחוקי מדינת ישראל, החברה עשויה, מפעם לפעם, לפנות אל משתמשים המופיעים במאגר המשקיעים הפוטנציאליים של החברה, ככל שרלוונטי, ולהציג בפניהם, כולם או חלקם, הצעות השקעה. החברה שומרת על זכותה שלא לפנות לכל המשתמשים הכלולים במאגר לצורך הצגת השקעות אפשריות, לבטל או לשנות כל פנייה כאמור, ככל שתבוצע, להגדיל או להפחית את מספר יחידות ההשקעה או את הסכומים שמהווים יחידת השקעה, את תנאי ההתקשרות וכל תנאי אחר אשר ייכלל בתנאים ובמידע שיועבר למשקיעים.

כמו כן שומרת לעצמה החברה את שיקול הדעת הבלעדי לאשר או לסרב לאשר צירופו של כל משתמש למאגר המשקיעים. מודגש כי החברה לא תהיה חייבת לקבל הצעות להשקעה שניתנו על ידי משקיעים בחברה, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור תהיה החברה רשאית לקבל הצעות ממשקיעים מסוימים ולדחות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט, וכל המבקש להצטרף למאגר המשקיעים מביע בכך הסכמתו לפעילות החברה כאמור לעיל.

החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט, תקבע את תנאי הסף לפיהם יוכלו המשקיעים להציע הצעות להשקעות שיוצגו על ידי החברה, ובכלל זה רשאית החברה לקבוע סכומים מינימאליים ומרביים עבור כל פרויקט. כל מידע כאמור יימסר למשתמשים שבמאגר החברה בהתייחס לכל פרויקט שיוצג, או באופן כללי, לפי החלטת החברה. מובהר כי ככלל, גובה ההשקעה המינימאלי שנקבע הינו 55,000 € לכל משקיע עבור כל פרויקט, אולם החברה רשאית לשנות נתון זה מעט לעט, כפי שיפורט על ידי החברה במידע שיוצג לגבי כל פרויקט.

הגבלת אחריות

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.

מובהר כי התכנים המוצגים באתר אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום וכי לפעילות בנכסים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים כלשהם, אלא מדובר במידע כללי המבוסס,בין היתר, על נתונים שהחברה רכשה.

אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

האתר פועל אך ורק כפלטפורמה, כמאפשר היווצרות הזדמנות השקעה בנדל”ן ביוון. בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עסקה בה עשויים להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.

החברה אינה אחראית לתוצאות התקשרותך עם צד ג’ כתוצאה משימושך באתר.

המידע והשירותים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות, מצג, הצהרה או נטילת אחריות מצד החברה בדבר שלמותם, מהימנותם, דיוקם, התאמתם וכיו”ב. 
כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, המלצות, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים, הודעות למשתמשים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד, להלן:”הפרסומים“) המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולותיך בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

אין לראות במידע שבאתר או אשר מופץ על ידי החברה, ובכלל זה הצגת השקעות אפשריות, משום הזמנה לביצוע השקעות כלשהן או להענקת מימון כלשהו. אין במידע האמור באתר, או בכל מסמך אחר בקשר עם אפשרות השקעה פוטנציאלית, כדי להוות מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, של החברה או מי מטעמה, נושאי משרה, סוכנים, עובדים או נציגים של הגשמה ביחס לשלמותו של המידע ולדיוקו או ביחס לכדאיות ההשקעה ו/או לגבי רווחיותה.

אין להיסמך על החברה כמומחה באף תחום ו/או עניין ו/או פרויקט ו/או גיאוגרפיה ו/או כממליץ ו/או כמציע השקעות ו/או כאנליסט וכל היוצא מכך.

אין להיסמך על החברה ו/או על תוכן כזה או אחר המפורסם באתר האינטרנט של החברה כהמלצה ו/או הצעה על פי חוק לניירות ערך.

על רוכש נדלן ביוון יש להיוועץ עם כל גורמי המקצוע הרלוונטים, ובניהם (אך לא רק) מומחה מיסוי, מומחה נדלן, מומחה בדין המקומי, ברוקר מקומי, עורך דין מקומי, מהנדס מקומי, בנק מקומי וכיו”ב.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי החברה (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי כלשהו.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על באחריות הבלעדית של המשתמש.

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותיו לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

החברה אינה יכולה להעריך את השפעת גורמי סיכון שונים על השקעה שתבוצע. על המשקיעים הפוטנציאליים בלבד לבחון ביצוע כל השקעה, ככל שתבוצע, בהתחשב בכך שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המצופות או אלו שיוצגו על ידי החברה בהתבסס על הערכותיה ותחזיותיה הבלתי מחייבות והכל לפי מידע שנאסף / התקבל לידי החברה. יתרה מכך, על כל משקיע להביא בחשבון כי סיכונים חדשים עשויים להתעורר מזמן לזמן, ואין באפשרות החברה לחזות אילו סיכונים יתעוררו, באיזה עיתוי יתעוררו ומה תהיה השפעתם על ההשקעות השונות. 

יודגש עוד, כי אף אם צוינו נתונים לגבי שיעורי הרווחיות האפשריים של ההשקעות, אין באמור באתר ו/או בכל מידע אשר סופק על ידי החברה, משום התחייבות של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין או בכלל, והחברה אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות

ידוע ברור ומובן כי ברוב המוחלט של המקרים החברה אינה יוזמת פרויקטי נדלן ביוון אלא מכילה כאלה ומציגה אותם לגולשי האתר .

זכויות קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מולטימדיה, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל חומר אחר הכלול בו הוא של החברה בלבד ו/או צדדים שלישיים. 

החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר.

השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. חל עליך איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. על המשתמש חלה החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

  1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
  2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר; 
  3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
  4. העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
  6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של החברה.

אבטחת מידע

החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור, החברה אינה יכולה להתחייב לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וקיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. החברה  לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שנמסר ו/או במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

הנך מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.

פרטים אישיים

לשם הצטרפות למאגר ההזדמנויות העסקיות באתר הינך עשוי להתבקש להזין פרטים מסוימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים. בנוסף, עשוי האתר לאסוף מידע מסוים לגבי הפעולות שביצעת במהלך גלישתך, לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים (להלן: “פרטים“). למען הסר ספק, אינך מחויב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם. ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום ופרסום המודעה, וכן ייתכן שתהיה היא תנאי לסוגי שימוש אחרים באתר.

לא ייעשה בפרטים כל שימוש, ולא יימסרו הם לכל צד שלישי, אלא לשם יצירת קשר ו/או קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווק מטעם מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם עליך כי מתן הפרטים יהווה הסכמה ויאפשר למי מהנ”ל ו/או מי מטעמם לשלוח אליךמידע ודברי פרסומת.למען הסר ספק, הינך רשאי להפסיק את שירות שליחת ההודעות בכל עת.

ידוע לך כי הזנת מידע שגוי (כגון, בין היתר, מתן כתובת דוא”ל או מספר טלפון סלולארי כוזבים) תהווה הפרה של תנאי השימוש. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי עסקה להפסיק את המשך התקשרותך עם החברה ואת המשך שימושך באתר.

ידוע כי השימוש באינטרנט אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהיה אחראי באופן מלא לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.

המחאת זכויות

לחברה תעמוד הזכות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודי

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. 
 
כתובת למשלוח הודעות:

info@greekhouse.co.il